Публікації

Публікації

Інші публікації з проблематики «Червенських Градів», у т. ч. опубліковані до початку реалізації грантових проектів, розміщені на нашій сторінці в academia.edu.

 

2014

 1. М. Волошин, М. Піотровський, І. Фльоркевіч, К. Ґрохецький
  Комплекс городища в Чермно: підсумки археологічних досліджень у 2013 році. Поселення і могильник Чермно-3 (археологічний аналіз), Наукові студії 7, Львів–Винники, 226-260. Завантажити
 2. Б. Квятковська, К. Кузьнярська
  Комплекс городища в Чермно: підсумки археологічних досліджень у 2013 році. Могильник Чермно-3 (антропологічний аналіз), Наукові студії 7, Львів–Винники, 261-268. Завантажити

2015

 1. M. Wołoszyn, A. Janeczek, R. Dobrowolski, J. Rodzik, P. Mroczek, P. Zagórski, K. Bałaga, A. Pidek, I. Hajdas
  Beyond boundaries … of medieval principalities, cultures and scientific disciplines. Cherven Towns – insights from archaeology, cartography and paleogeography, (w:) O. Heinrich-Tamáska, H. Herold, P. Straub, T. Vida (red.), Castellum, civitas, urbs – Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa, Castellum Pannonicum Pelsonense 6, Budapest–Keszthely–Leipzig–Rahden/Westf., 177-196. Завантажити
 2. M. Wołoszyn, E. M. Nosek, J. Stępiński, A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha, E. Bielańska
  The Seals from Czermno (Cherven Towns, Easten Poland) – chemical analysis and metalurgical examination, Archeologia Polski LX, 123-152. Завантажити
 3. А. Юсупович
  ЧИ ХОДИВ ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ НА/ДО ЛЯХІВ? (ПОЛЬСЬКО-РУСЬКІ ВІДНОСИНИ НАПРИКІНЦІ Х – НА ПОЧАТКУ ХІ ст.), Український історичний журнал 5, 43-69. Завантажити

2016

 1. M. Florek, M. Wołoszyn (red.)
  The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe t. I, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 2, ч. 1, KrakówLeipzigRzeszów–Warszawa. (Contents = Spis treści). Завантажити
 2. M. Florek, M. Wołoszyn (red.)
  The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence
  = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe t. II, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 2, ч. 2, KrakówLeipzigRzeszów–Warszawa. (Contents = Spis treści). Завантажити
 3. I. Florkiewicz, A. Urbański
  Czermno, site IIG. Wooden structures discovered in 1985 = Czermno, stanowisko IIG. Konstrukcje drewniane odkryte w 1985 r., (w:) M. Florek, M. Wołoszyn (red.), The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe t. I, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 2, ч. 1, KrakówLeipzigRzeszów–Warszawa, 385-419. Завантажити
 4. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, T. Dzieńkowski, S. Sadowski, E. M. Nosek, J. Stępiński
  Cherven before Cherven Towns. Some remarks on the history of the Cherven Towns area (eastern Poland) till the end of 10th century, (w:) Á. Bollók, G. Csiky, T. Vida (red.), Zwischen Byzanz und der Steppe. Archäologische und historische Studien: Festschrift für Csanád Bálint / Between Byzantium and the Steppe: Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday, Budapest, 691-718. Завантажити
 5. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, M. Krąpiec, E. M. Nosek, J. Stępiński, M. Lityńska-Zając
  Czermno, Site No. 70. From the 2014 Rescue Excavation on the Huczwa River Bank, (w:) J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk, B. Józefów-Czerwińska, B. (red.), Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko, Acta Archaeologica Pultuskiensia 5, Pułtusk, 239-249. Завантажити
 6. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, A. Jusupović, M. Michalik, M. Paszkowski, A. Kuligiewicz, M. Osiadacz, S. Pavlenko, A. Tomaševskij
  Między skryptorium a laboratorium. Przęślik z Czermna (badania 1952 roku) w świetle analiz archeologicznych, geologicznych i paleogeograficznych, (w:) B. Chudzińska, M. Wojenka, M. Wołoszyn (red.), Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego, Kraków–Rzeszów, 597-612. Завантажити
 7. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, A. Garbacz-Klempka
  The Sphinx of Slav sigillography – Dorogichin seals from Czermno in their East European context. A preliminary report, (w:) Die frühen Slawen – von der Expansion zu den gentes und nationes, F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (red.), Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 81/2, Langenweißbach, 257-274. Завантажити
 8. A. Lisowska-Gaczorek, S. Kozieł, B. Cienkosz-Stepańczak, K. Mądrzyk, J. Pawlyta, S. Gronkiewicz, M. Wołoszyn, K. Szostek
  An Analysis of the origin of an early medieval group of individuals from Gródek based on the analysis of stable oxygen isotopes, HOMO – Journal of Comparative Human Biology 67, 313-327. Завантажити
 9. А. Юсупович
  „Перемышль, Червень и инные грады” и их территориальная принадллежность ь конце X – начале XI в., Средневековая Русь 12, 27-62. Завантажити
 10. A. Bochnak, M. Wołoszyn
  Plomby typu drohiczyńskiego w świetle najnowszych badań, Maтeріали і досллідження з археологїї Прикарпаття і Волині 20, 349-356. Завантажити

2017

 1. M. Wołoszyn
  Zaraz po  wojnie. Z  historii badań nad pograniczem polsko-ruskim w  latach 1945–1956 (ze szczególnym uwzględnieniem Grodów Czerwieńskich), Przegląd Archeologiczny 65, 199-224. Завантажити
 2. M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, I. Florkiewicz
  Przyczynek do studiów nad Grodami Czerwieńskimi. Rogowa łyżeczka z Czermna z badań wykopaliskowych w 2015 roku, (w:) M. Dzik, G. Śnieżko (red.), Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Rzeszów, 367-378. Завантажити
 3. M. Wołoszyn
  Poles, Ruthenes and Saxons on the River Bug in 1018. The formation of the Polish-Rus’ border zone in 10th-13th century, (w:) S. Semple, C. Orsini, S. Mui (red.), Life on the Edge: Social, Religious and Political Frontiers in Early Medieval Europe, Wendeburg, 239-252. Завантажити
 4. M. Wołoszyn (red.)
  From Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, 18th–21st cc. = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII–XXI w., t. 1, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 3, ч. 1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa. Завантажити
 5. M. Wołoszyn (red.)
  From Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, 18th–21st cc. = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII–XXI w., t. 2, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 3, ч. 2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa. Завантажити
 6. M. Auch
  Early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010).  Pottery finds = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Ceramika naczyniowa, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 2, ч. 3, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa. Завантажити
 7. A. Bochnak, M. Wołoszyn
  The Sphinx of Slav Sigillography – Type Dorogichin Seals in Their East European, Context, (w:) M. C. Caltabiano (red.), Proceedings of the XV International Numismatic Congress. Taormina 2015, Roma-Mesina, Band II, 1069-1073. Завантажити

2018

 1. M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, K. Kuźniarska, E. M. Nosek, J. Stępiński, I. Florkiewicz, P. Włodarczak
  Dying and Dating. A burial in the rampart of the stronghold in Czermno-Cherven’ and its significance for the chronology of the Cherven’ Towns, (w:) J. Drauschke, E. Kislinger, K. Kühtreiber, T. Kühtreiber, G. Scharrer-Liška, T. Vida (red.), Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu seinem 65. Geburtstag, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz. Monographien 150, Mainz, 459-480. Завантажити
 2. I. Florkiewicz, M. Wołoszyn
  Potrząsając jabłonią czyli rogowy pojemnik z Czermna (badania dawne), Lublin, (w:) B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Cyran-Stasiak, M. Erdrich (red.), STUDIA BARBARICA. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin, tom 2, 456-468. Завантажити
 3. R. Dobrowolski, J. Rodzik, P. Mroczek, P. Zagórski, K. Bałaga, M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, I. Hajdas, S. Fedorowicz
  Environmental conditions of settlement in the vicinity of the mediaeval capital of the Cherven Towns (Czermno site, Hrubieszów Basin, Eastern Poland), Quaternary  International 493, 258-273. Завантажити
 4. M. Wołoszyn
  Cudzym bogom się nie kłaniaj? Interdyscyplinarność w badaniach Grodów Czerwieńskich, (w:) W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Stary materiał – nowe spojrzenie, Funeralia Lednickie – spotkanie 20, Poznań, 45-77. Завантажити
 5. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, E. M. Nosek, J. Stępiński
  Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych, (w:) T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, 205-213. Завантажити
 6. M. Wołoszyn (red.)
  The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research (1952-1955). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych (1952-1955). Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 4, Kraków. Завантажити
 7. I. Florkiewicz, M. Wołoszyn (red.)
  Analecta Archaeologica Ressoviensia, vol. 13: “Gone with the Wind? Early Medieval Central Places in Today’s Rural Areas. Between Research, Preservation and Re-enactment“. Завантажити
 8. M. Wołoszyn (red.)
  The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of stray finds collected by Father Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów. Catalogue, typological and chronological analysis = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle znalezisk luźnych w zbiorach Muzeum im. księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Katalog, analiza typologiczno-chronologiczna, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 5, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2018. (Contents = Spis treści). Завантажити

2019

 1. A. Musin, M. Wołoszyn (red).
  The Sphinx of Slavic Sigillography. Dorogichin Seals in their East European Context = Sfinks słowiańskiej sfragistyki. Plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 6, ч. 1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa. Завантажити
 2. J. Bodzek, J.M. del Hoyo-Meléndez, M. Wołoszyn
  An anonymous Byzantine follis from Gródek upon the Bug River, (w:) S. Turlej, M. Stachura, B.J. Kołoczek, A. Izdebski (red.), Byzantina et Slavica. Studies in Honour of Professor Maciej Salamon, Kraków, 25-42. Завантажити

2020

 1. I. Florkiewicz, A. Jusupović, A. Musin et al.
  The Sphinx of Slavic Sigillography – small lead seals of „Drohiczyn type” from Czermno. Material evidence = Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby „typu drohiczyńskiego”z Czermna. Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 6, ч. 2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa. Завантажити
 2. T. Dzieńkowski, M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, R. Dobrowolski, J. Rodzik, I. Hajdas, M. Krąpiec
  Digging the history. Absolute chronology of the settlement complex at Czermno-Cherven’ (eastern Poland). Research status and perspectives, Sprawozdania Archeologiczne 72/2, 409-466 (DOI: 10.23858/SA72/2.2020.0XX). Завантажити
 3. M. Wołoszyn
  Červeňské hrady – stav a perspektivy výzkumu. Příspěvek k problematice formování východní hranice piastovské monarchie, (w:) I. Boháčová, P. Sommer (red.), Raný český stát 10. století, Colloquia mediaevalia Pragensia 21, Praha, 171-200. Завантажити
 4. M. Wołoszyn
  Zanim Skrzetuski poznał Bohuna. Grody Czerwieńskie, pogranicze polsko-ruskie w wiekach średnich. Stan i perspektywy badań, Studia i Materiały Lubelskie 22, 11-27. Завантажити

2021

 1. M. Auch, M. Trzeciecki
  The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of  results from past research (1952-1955). Pottery finds = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych (1952-1955). Ceramika naczyniowa, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 8, Kraków-Leipzig-Lublin-Rzeszów-Warszawa 2021. (Contents = Spis treści). Завантажити
 2. M. Wołoszyn
  Why the Bolesław Chrobry shopping centre in Chełm will not be selling King Daniel’s Mineral Water. The long shadow of the Treaty of Brest-Litovsk, (w:) M. Hardt, M. Wołoszyn (red.), Ostmitteleuropäische Friedensschlüsse zwischen Mittelalter und Gegenwart Zum 65. Geburtstag von Christian Lübke, Dresden, 116-155. Завантажити
 3. J. Bagińska, T. Dzieńkowski, I. Florkiewicz, M. Wołoszyn (red.)
  Nawet korona królewska nie zdobi tak głowy jak krzyż. Średniowieczne dewocjonalia z Czermna = Not even the royal crown adorns the head better than the cross. Medieval religious artefacts from Czermno, Tomaszów Lubelski.

2022

 1. J. Bagińska, M. Wołoszyn
  Cherven’ Towns in the public space: state and perspectives, (in:) J. Gancarski (red.), Archaeological open-air museums. Reconstruction and re-enactment – reality or fiction?, Krosno, 285-330. Завантажити

2023

 1. P. Kotowicz, M. Wołoszyn, A. Garbacz-Klempka, P. Jurecki
  From the West to the East. A Unique Medieval Sword Scabbard Chape from Czermno-Cherven’ (Poland), ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ЗБРОЇ. Дослідження 2020 = History of Antique Arms. Researches 2020, Київ, 256-270. Завантажити
 2. M. Auch, T. Dzieńkowski, I. Hajdas, A. Hyrchała, M. Trzeciecki, M. Wołoszyn
  Na Wschodzie bez zmian? W sprawie chronologii absolutnej ceramiki z obszaru pogranicza polsko-ruskiego. Gródek, stanowisko nr 35, Archeologia Polski 68, 311-350. (DOI: 10.23858/APol68.2023.011). Завантажити
 3. О. Комар, Н. Хамайко, В. Івакін, А. Корохіна, О. Журухіна, М. Тимошенко, О. Пашковський, В. Козюба, М. Кублій, С. Сагайдак, М.Волошин
  Археометричні дослідження давнього Києва: стан та перспективи, Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції (Київ, 16–17 листопада 2023 р.). Випуск 15, Київ, 41-52. Завантажити

2024

 1. S. Wajda, S.W. Merkel, I. Florkiewicz, M. Jensen, B. Marciniak-Maliszewska, B. Wagner, M. Wołoszyn
  Early mediaeval lead glass bangles from Czermno, Poland: Results of elemental and lead isotopes analyses, Archaeometry 66/2, 306-325. (DOI: 10.1111/arcm.12907). Подивіться
 2. S.W. Merkel, I. Florkiewicz, M. Jensen, M. Bode, M. Wołoszyn
  Evidence for Slavic lead mining and trade: Early Rus’ lead seals from Czermno and Gródek on the Polish Rus’ Border, Journal of Archaeological Science: Report (DOI: 10.1016/j.jasrep.2024.104539). Подивіться

серія “U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej”

 1. M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin et al. (red.)
  Rome, Constantinople and Newly – Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 1, ч. 1, Kraków 2013. (Contents = Spis treści). Завантажити
 2. M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin et al. (red.)
  Rome, Constantinople and Newly – Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 1, ч. 2, Kraków 2013. (Contents = Spis treści). Завантажити
 3. M. Florek, M. Wołoszyn (red.)
  The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe t. I, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 2, ч. 1, KrakówLeipzigRzeszów–Warszawa 2016. (Contents = Spis treści). Завантажити
 4. M. Florek, M. Wołoszyn (red.)
  The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence
  = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe t. II, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 2, ч. 2, KrakówLeipzigRzeszów–Warszawa 2016. (Contents = Spis treści). Завантажити
 5. M. Auch
  Early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010).  Pottery finds = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Ceramika naczyniowa, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 2, ч. 3, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2017. (Contents = Spis treści). Завантажити
 6. M. Wołoszyn (red.)
  From Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, 18th–21st cc. = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII–XXI w., t. 1, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 3, ч. 1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2017. (Contents = Spis treści). Завантажити
 7. M. Wołoszyn (red.)
  From Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, 18th–21st cc. = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII–XXI w., t. 2, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 3, ч. 2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2017. (Contents = Spis treści). Завантажити
 8. M. Wołoszyn (red.)
  The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research (1952-1955). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych (1952-1955). Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 4, Kraków 2018. (Contents = Spis treści). Завантажити
 9. M. Wołoszyn (red.)
  The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of stray finds collected by Father Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów. Catalogue, typological and chronological analysis = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle znalezisk luźnych w zbiorach Muzeum im. księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Katalog, analiza typologiczno-chronologiczna, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 5, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2018. (Contents = Spis treści). Завантажити
 10. A. Musin, M. Wołoszyn (red.)
  The Sphinx of Slavic Sigillography. Dorogichin Seals in their East European Context = Sfinks słowiańskiej sfragistyki. Plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 6, ч. 1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa 2019. (Contents = Spis treści). Завантажити
 11. I. Florkiewicz, A. Jusupović, A. Musin et al.
  The Sphinx of Slavic Sigillography – small lead seals of „Drohiczyn type” from Czermno. Material evidence = Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby „typu drohiczyńskiego”z Czermna. Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 6, ч. 2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa 2020. (Contents = Spis treści). Завантажити
 12. T. Dzieńkowski
  Early Medieval Settlement in the Chełm Land = Wczesnośredniowieczne osadnictwo ziemi chełmskiej, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej =  Frühzeit Ostmitteleurpas, о. 7, Kraków-Leipzig-Lublin-Rzeszów-Warszawa 2021. (Contents = Spis treści). Завантажити
 13. M. Auch, M. Trzeciecki
  The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of  results from past research (1952-1955). Pottery finds = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych (1952-1955). Ceramika naczyniowa, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, o. 8, Kraków-Leipzig-Lublin-Rzeszów-Warszawa 2021. (Contents = Spis treści). Завантажити
 14. M. Wołoszyn (red.)
  The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from 2010-2011 research. Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań z lat 2010-2011. Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 9, cz. 1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2022. (Contents = Spis treści). Завантажити

в друці

 1. I. Florkiewicz, A. Garbacz-Klempka, M. Wołoszyn
  Remarks on the recycling of small lead seals of Drohiczyn type from Czermno, (w:) Verwerten – Verarbeiten – Verformen: Recycling von Bunt- und Edelmetall von der Bronzezeit bis zum Mittelalter. 4. Internationaler NAHM-Workshop.
 2. S.W. Merkel, I. Florkiewicz, M. Jensen, M. Bode, M. Wołoszyn
  Evidence for Slavic lead mining and trade: Early Rus’ lead seals from Czermno and Gródek on the Polish Rus’ Border, Journal of Archaeological Science: Report (under peer-review).
 3. A. Korokhina, Y. Waksman, M. Auch, N. Khamaiko, M. Trzeciecki, V. Belskyi, T. Dzieńkowski, M. Wołoszyn
  Archaeometric characterization and provenance of medieval amphorae from the Czermno hillfort, Poland, Archaeometry (under peer-review).
 4. M. Wołoszyn
  Finding the frontiers of the Commonwealth, (w:) J. Shepard, P. Frankopan, A. Cameron (red.), Byzantine Spheres: The Byzantine Commonwealth Re-evaluated, Oxford.
 5. B. Bartecki, B. Borowska, T. Dzieńkowski, I. Hajdas, A. Hyrchała, M. Wołoszyn
  Early Medieval Inhumation Cemeteries in Gródek-Volyn’, (w:) R. Jonaitis, I. Kaplūnaitė (red.), From Paganism to Christianity. Burial Rites During the Transition Period (under peer-review).