Projekty

Strona „Grody Czerwieńskie” ma w zamyśle prezentować ukończone jak i bieżące efekty realizacji grantów naukowych dotyczących tej tematyki.

Zakończone

I. Pierwszym grantem był projekt pt. Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych„, który finansowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH – nr 12H 12 0064 81). Realizowany był w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, pod kierunkiem dr hab., prof. UR Marcina Wołoszyna przy współpracy wielu instytucji: krajowych (przede wszystkim: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytut Archeologii UMCS oraz Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Zamojskie w Zamościu i Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie) oraz zagranicznych (przede wszystkim: Instytut im. Leibniza Historii i Kultury Europy Wschodniej [GWZO], Lipsk/Niemcy a także Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk, St. Petersburg/Rosja i Instytut Archeologii Serbskiej Akademii Nauk, Belgrad/Serbia oraz Uniwersytet w Belgradzie). W ramach projektu zrealizowanych zostało 9 zadań. Grant został ukończony.

II. Drugim grantem był projekt pt. Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym„, który finansowany był w ramach Narodowego Centrum Nauki (NCN – nr 2013/11/B/HS3/02052). Realizowany był w Instytucie Archeologii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod kierunkiem dr hab., prof. UR Marcina Wołoszyna przy współpracy wielu instytucji zarówno krajowych (przede wszystkim: Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Odlewnictwa) jak i zagranicznych (przede wszystkim: Instytut im. Leibniza Historii i Kultury Europy Wschodniej [GWZO], Lipsk/Niemcy a także Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk, St. Petersburg/Rosja oraz Instytut Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa/Rosja). Grant został ukończony.

III. Grant  pt. Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentacyjnych„, który rozpoczął się  1 stycznia 2019 roku. Jego finansowanie odbywa się, podobnie jak w przypadku pierwszego projektu, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH – nr 11H 18 0344 86). Grant realizowany jest w Instytucie Archeologii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego a jego kierownikiem jest dr hab., prof. UR Marcin Wołoszyn.
Instytucje współpracujące to przede wszystkim: Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Instytut Archeologii UMCS. W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 zadania.

IV. Grant pt. Czermno, stan. 2: podgrodzie – osada – gród? Problem archeologiczny i konserwatorski. Badania weryfikacyjne„, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego (03113/22/FPK/NID). Grant realizowany jest w Instytucie Archeologii UMCS na Wydziale Historii i Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej a jego kierownikiem jest dr Tomasz Dzieńkowski.
Instytucje współpracujące to: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum Narodowe w Lublinie, Gmina Tyszowce.

Aktualnie realizowane

V. Grant pt. Początki sąsiedztwa. Chronologia absolutna zespołu osadniczego w Czermnie-Czerwieniu i formowanie się pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII w.. Jego finansowanie odbywa się w ramach Narodowego Centrum Nauki (NCN – nr 2021/43/B/HS3/02545). Grant realizowany jest w Instytucie Archeologii w Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego a jego kierownikiem jest dr hab., prof. UR Marcin Wołoszyn.
Instytucje współpracujące to przede wszystkim: Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Instytut Archeologii UMCS. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 6 zadań.

Bieżące efekty realizacji aktualnych grantów można obserwować na profilu, na Facebooku: Grody Czerwieńskie

Efekty innych, zakończonych już grantów można było obserwować na: Czermno – gród, osada czy podgrodzie? Badania na stanowisku 2

Dotychczasowe publikacje dotyczące Grodów Czerwieńskich udostępniamy w zakładce „Publikacje”, a także na naszym profilu, na academia.edu: Grody Czerwieńskie