Publikacje

Publikacje

Inne publikacje dotyczące „Grodów Czerwieńskich” (również te sprzed realizacji projektów) zamieszczone są na naszym profilu na academia.edu.

2014

 1. М. Волошин, М. Піотровський, І. Фльоркевіч, К. Ґрохецький, Комплекс городища в Чермно: підсумки археологічних досліджень у 2013 році. Поселення і могильник Чермно-3 (археологічний аналіз), Наукові студії 7, Львів–Винники, 226-260. Pobierz
 2. Б. Квятковська, К. Кузьнярська, Комплекс городища в Чермно: підсумки археологічних досліджень у 2013 році. Могильник Чермно-3 (антропологічний аналіз), Наукові студії 7, Львів–Винники, 261-268. Pobierz

2015

 1. M. Wołoszyn, A. Janeczek, R. Dobrowolski, J. Rodzik, P. Mroczek, P. Zagórski, K. Bałaga, A. Pidek, I. Hajdas, Beyond boundaries … of medieval principalities, cultures and scientific disciplines. Cherven Towns – insights from archaeology, cartography and paleogeography, [w:] O. Heinrich-Tamáska, H. Herold, P. Straub, T. Vida (red.), Castellum, civitas, urbs – Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa, Castellum Pannonicum Pelsonense 6, Budapest–Keszthely–Leipzig–Rahden/Westf., 177-196. Pobierz
 2. M. Wołoszyn, E. M. Nosek, J. Stępiński, A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha, E. Bielańska, The Seals from Czermno (Cherven Towns, Easten Poland) – chemical analysis and metalurgical examination, Archeologia Polski LX, 123-152. Pobierz
 3. А. Юсупович, ЧИ ХОДИВ ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ НА/ДО ЛЯХІВ? (ПОЛЬСЬКО-РУСЬКІ ВІДНОСИНИ НАПРИКІНЦІ Х – НА ПОЧАТКУ ХІ ст.), Український історичний журнал 5, 43-69. Pobierz

2016

 1. M. Florek, M. Wołoszyn (red.), The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe t. I, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 2, cz. 1, KrakówLeipzigRzeszów–Warszawa. (Contents = Spis treści) Pobierz
 2. M. Florek, M. Wołoszyn (red.), The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe t. II, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 2, cz. 2, KrakówLeipzigRzeszów–Warszawa. (Contents = Spis treści) Pobierz
 3. I. Florkiewicz, A. Urbański, Czermno, site IIG. Wooden structures discovered in 1985 = Czermno, stanowisko IIG. Konstrukcje drewniane odkryte w 1985 r., [w:] M. Florek, M. Wołoszyn (red.), The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe t. I, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 2, cz. 1, KrakówLeipzigRzeszów–Warszawa, 385-419. Pobierz
 4. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, T. Dzieńkowski, S. Sadowski, E. M. Nosek, J. Stępiński, Cherven before Cherven Towns. Some remarks on the history of the Cherven Towns area (eastern Poland) till the end of 10th century, [w:] Á. Bollók, G. Csiky, T. Vida (red.), Zwischen Byzanz und der Steppe. Archäologische und historische Studien: Festschrift für Csanád Bálint / Between Byzantium and the Steppe: Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday, Budapest, 691-718. Pobierz
 5. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, M. Krąpiec, E. M. Nosek, J. Stępiński, M. Lityńska-Zając, Czermno, Site No. 70. From the 2014 Rescue Excavation on the Huczwa River Bank, [w:] J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk, B. Józefów-Czerwińska, B. (red.), Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko, Acta Archaeologica Pultuskiensia 5, Pułtusk, 239-249. Pobierz
 6. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, A. Jusupović, M. Michalik, M. Paszkowski, A. Kuligiewicz, M. Osiadacz, S. Pavlenko, A. Tomaševskij, Między skryptorium a laboratorium. Przęślik z Czermna (badania 1952 roku) w świetle analiz archeologicznych, geologicznych i paleogeograficznych, [w:] B. Chudzińska, M. Wojenka, M. Wołoszyn (red.), Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego, Kraków–Rzeszów, 597-612. Pobierz
 7. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, A. Garbacz-Klempka, The Sphinx of Slav sigillography – Dorogichin seals from Czermno in their East European context. A preliminary report, [w:] Die frühen Slawen – von der Expansion zu den gentes und nationes, F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (red.), Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 81/2, Langenweißbach, 257-274. Pobierz
 8. A. Lisowska-Gaczorek, S. Kozieł, B. Cienkosz-Stepańczak, K. Mądrzyk, J. Pawlyta, S. Gronkiewicz, M. Wołoszyn, K. Szostek, An Analysis of the origin of an early medieval group of individuals from Gródek based on the analysis of stable oxygen isotopes, HOMO – Journal of Comparative Human Biology 67, 313-327. Pobierz
 9. А. Юсупович, „Перемышль, Червень и инные грады” и их территориальная принадллежность ь конце X – начале XI в., Средневековая Русь 12, 27-62. Pobierz

2017

 1. M. Wołoszyn, Zaraz po  wojnie. Z  historii badań nad pograniczem polsko-ruskim w  latach 1945–1956 (ze szczególnym uwzględnieniem Grodów Czerwieńskich), Przegląd Archeologiczny 65, 199-224. Pobierz
 2. M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, I. Florkiewicz, Przyczynek do studiów nad Grodami Czerwieńskimi. Rogowa łyżeczka z Czermna z badań wykopaliskowych w 2015 roku, [w:] M. Dzik, G. Śnieżko (red.), Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Rzeszów, 367-378. Pobierz

2018

 1. M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, K. Kuźniarska, E. M. Nosek, J. Stępiński, I. Florkiewicz, P. Włodarczak, Dying and Dating. A burial in the rampart of the stronghold in Czermno-Cherven’ and its significance for the chronology of the Cherven’ Towns, [w:] J. Drauschke, E. Kislinger, K. Kühtreiber, T. Kühtreiber, G. Scharrer-Liška, T. Vida (red.), Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu seinem 65. Geburtstag, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz. Monographien 150, Mainz, 459-480. Pobierz
 2. I. Florkiewicz, M. Wołoszyn, Potrząsając jabłonią czyli rogowy pojemnik z Czermna (badania dawne), Lublin, [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Cyran-Stasiak, M. Erdrich (red.), STUDIA BARBARICA. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin, tom 2, 456-468. Pobierz
 3. R. Dobrowolski, J. Rodzik, P. Mroczek, P. Zagórski, K. Bałaga, M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, I. Hajdas, S. Fedorowicz, Environmental conditions of settlement in the vicinity of the mediaeval capital of the Cherven Towns (Czermno site, Hrubieszów Basin, Eastern Poland), Quaternary  International 493, 258-273. Pobierz.
 4. M. Wołoszyn, Cudzym bogom się nie kłaniaj? Interdyscyplinarność w badaniach Grodów Czerwieńskich, [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Stary materiał – nowe spojrzenie, Funeralia Lednickie – spotkanie 20, Poznań, 45-77. Pobierz.
 5. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, E. M. Nosek, J. Stępiński, Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych, [w:] T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, 205-213. Pobierz.

w druku

 1. M. Wołoszyn (red.), From Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, 18th–21st cc. = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII–XXI w., t. 1, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 3, cz. 1, Kraków.
 2. M. Wołoszyn (red.), From Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, 18th–21st cc. = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII–XXI w., t. 2, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 3, cz. 2, Kraków.