Zadania

I. Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych (2013-2018)

Zadanie I.1

Przygotowanie do druku i druk dwujęzycznej (angielski/polski) monografii pt. Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII-XXI w.

 

Opis: Tom obejmuje opracowania mediewistów poświęcone regionowi nadbużańskiemu w X-XV w., historyka historiografii i archeologów, prezentujących ustalenia na temat historii badań w XVIII-XXI w. Osobne studium poświęcono dziejom zainteresowań sztuką strefy prawosławnej w polskiej historii sztuki. W studium etnologów zostały przedstawione wyniki terenowych badań etnologicznych realizowanych przez Autorów (wraz z polskimi i ukraińskimi studentami) po obu stronach dzisiejszej granicy na Bugu, a więc po obu stronach tzw. linii Curzona.

Wykonawcy: Adrian Jusupović, Andrzej Janeczek, Katarzyna Błachowska, Marcin Wołoszyn, Aleksander Musin, Mirosław P. Kruk, Roman Čmelyk, Lech Mróz

Konsultanci: Matthias Hardt, Christian Lübke (Lipsk, Niemcy)

Stan realizacji zadania: zakończone!

Zadanie I.2

Przygotowanie do druku i druk dwujęzycznej (angielski/polski) monografii pt. Gródek w świetle badań dawnych (1952-55) ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzyska na majdanie grodziska. Analizy archeologiczne, antropologiczne i fizykochemiczne.

 

Opis: Przygotowanie monograficznego, dwujęzycznego (angielski/polski) opracowania wyników badań prowadzonych w Gródku w latach 1952-55. Najważniejszym zadaniem jest publikacja ogromnego (liczącego blisko 500 grobów) cmentarzyska, funkcjonującego na majdanie grodu. Zabytki archeologiczne oraz dokumentacja z tych badań znajdują się w Muzeum Zamojskim w Zamościu, a także w Zakładzie Antropologii PAN we Wrocławiu, gdzie przechowywane są szczątki kostne osób pochowanych w Gródku. Analizie archeologicznej towarzyszyć będzie możliwie wszechstronna analiza antropologiczna, oraz numizmatyczna. Zostały również opracowane najstarsze wyobrażenia Gródka na dawnych mapach.

Wykonawcy: Jerzy Kuśnierz, Jacek Feduszka, Andrzej Janeczek, Sławomir Kozieł wraz z zespołem (Agata Cieślik, Stanisław Gronkiewicz, Krzysztof Szostek, Aleksandra Lisowska-Gaczorek)

Konsultanci: Vujadin Ivaniśević, Perica Špehar (Belgrad, Serbia)

Stan realizacji zadania: zakończone!

Zadanie I.3

Przygotowanie do druku i druk dwujęzycznej (angielski/polski) monografii pt. Gródek w świetle tzw. znalezisk luźnych w zbiorach Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie. Katalog, analiza typologiczno-chronologiczna.

 

Opis: Finalizacja prac nad dwujęzycznym (angielski/polski) tomem zawierającym katalog oraz analizę typologiczno-chronologiczną 550 wczesnośredniowiecznych zabytków odkrytych na terenie wsi Gródek w latach 1980 – 2008 i przekazanych do Muzeum w Hrubieszowie w 2008 r.

Wykonawcy: Marcin Wołoszyn

Konsultanci: Aleksander Musin, Anna A. Peskova (St. Petersburg, Rosja)

Stan realizacji zadania: zakończone!

Zadanie I.4

Przygotowanie do druku i druk dwujęzycznej (angielski/polski) monografii pierwotny tytuł: Czermno – w świetle wyników badań dawnych (1940; 1952; 1976-79); za wyjątkiem ceramiki.

 

Opis: W ramach zadania powstało kompleksowe (2-tomowe) opracowanie prezentujące wyniki badań w Czermnie w latach 1940, 1952 (Marcin Wołoszyn) i 1975-79 (Marek Florek). W tym drugim opracowaniu uwzględnione zostały dodatkowo wyniki innych, krótszych sezonów badawczych (1985; 1997). Przy opracowaniu wyników badań z lat 1975-79 zostały wykorzystane: oryginalna dokumentacja, zabytki przechowywane w Muzeach w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu, ale przede wszystkim seria prac magisterskich powstałych w IA UMCS w latach 80-tych XX w., które prezentują wyniki prac Jana Gurby w Czermnie.

Ostateczny tytuł monografii to: The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do roku 2010). Materiały źródłowe, pod. red. M. Florek, M. Wołoszyn, t. III , Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2016.

Wykonawcy: Marek Florek, Marcin Wołoszyn, Iwona Florkiewicz

Konsultanci: Andrzej Buko, Michał Parczewski

Stan realizacji zadania: zakończone!

Zadanie I.5

Przygotowanie do druku monografii pt. Ceramika z Czermna w świetle wyników badań dawnych i weryfikacyjnych.

 

Opis: W ramach zadania powstało kompleksowe opracowanie ceramiki z badań dawnych w Czermnie (1940, 1952; 1975-79; 1985; 1997), a także naczyń odkrytych w l. 2010-11, oraz w trakcie badań weryfikacyjnych planowanych na l. 2013-2014. W opracowaniu zostały wykorzystane ustalenia wynikające z realizacji zadania nr 4 (Marek Florek), zasadniczym jednak celem niniejszego zadania będzie kompleksowe opracowanie ok. 100.000 (!) fragmentów naczyń pochodzących z badań Jana Gurby, a przechowywanych w muzeach w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. Wyniki badań w Czermnie zostały zestawione z najnowszymi opracowaniami ceramiki z Chełma, Stołpia, Busówna, Przemyśla oraz zachodnioruskich grodów leżących na terenie obecnej Białorusi i Ukrainy (m.in. Nowogródek, Wołkowysk, Grodno, Turzysk [Turijsk], Słonim, Włodzimierz Wołyński).

Wykonawcy: Michał Auch

Stan realizacji zadania: zakończone!

Zadanie I.6

Czermno i Gródek na tle środowiska naturalnego rejonu ujścia Huczwy do Bugu. Badania geofizyczne i paleogeograficzne.

 

Opis: Badania geofizyczne bezpośredniego zaplecza osadniczego grodów (Czermno oraz Gródek); badania paleograficzne; analiza osadnicza w kontekście badań paeograficznych.

Wykonawcy: Tomasz Herbich wraz z zespołem, Radosław Dobrowolski wraz z zespołem, Tomasz Dzieńkowski

Stan realizacji zadania: zakończone!

Zadanie I.7

Czermno – chronologia umocnień w świetle archeologicznych badań weryfikacyjnych.

 

Opis: Celem zadania było przeprowadzenie badań wału grodu w Czermnie, a następnie analiza układu stratygraficznego zarejestrowanych warstw, odkrytych zabytków ruchomych, wyników datowania dendrochronologicznego.

Wykonawcy: Marcin Wołoszyn, Tomasz Dzieńkowski

Konsultanci: Zbigniew Pianowski, Jacek Poleski

Stan realizacji zadania: zakończone!

Zadanie I.8

Stworzenie i prowadzenie strony internetowej (w polskiej, ukraińskiej i angielskiej wersji językowej), której treść dotyczy bezpośrednio badań w Czermnie i Gródku nad Bugiem.

 

Opis: Stworzenie strony internetowej w 3 wersjach językowych (polska, ukraińska, angielska), której treść dotyczy bezpośrednio badań w Czermnie i Gródku nad Bugiem. Dodatkowo, w celu propagowania wyników badań utworzone zostało konto na portalu społecznościowym Facebook, Grody Czerwieńskie, w ramach którego są na bieżąco zamieszczane informacje dotyczące postępów m.in. w pracach wykopaliskowych oraz inne działania związane z opisywanym projektem (np. aktualne wydarzenia).

Wykonawcy: Iwona Florkiewicz, Jarosław Pohoralski (tłumaczenie na język ukraiński), mobileMarkup.com

Stan realizacji zadania: zakończone!

Zadanie I.9

Organizacja międzynarodowej konferencji.

 

Wykonawcy: Marcin Wołoszyn, Iwona Florkiewicz

Stan realizacji zadania: zakończone!

II. Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym (2014-2018)

Celem projektu jest kompleksowe, multidyscyplinarne, realizowane w międzynarodowym zespole opracowanie znalezisk plomb drohiczyńskich (ponad 1000 egz.) z Czermna na szerokim, wschodnioeuropejskim tle porównawczym.
W trakcie kampanii z lat 2010-2011 odkryto Czermnie 404 plomby, ponad 600 dalszych plomb odzyskano od „poszukiwaczy skarbów”. Tym samym plomby z Czermna stanowią najliczniejszy zbiór tego typu zabytków, poza eponimicznym Drohiczynem, gdzie odkryto ich nawet do 12.000.
Zamierzeniem zespołu grantowego jest przygotowanie i opublikowanie możliwie wszechstronnego korpusu plomb drohiczyńskich z Czermna jak i przedstawienie tych znalezisk na szerokim wschodnioeuropejskim (ruskim) tle porównawczym. Analizy typologiczne oraz katalog zostanie wzbogacony o wyniki analiz metaloznawczych znalezisk z Polski (1. Czermno, 2. Drohiczyn [zbiory PMA, MNK] oraz 3. Dąbrowa Górnicza – Łosień) i Rosji, oraz katalog znalezisk plomb drohiczyńskich z Europy wschodniej, przygotowany przez zespół pod kierunkiem najwybitniejszego znawcy tej problematyki – P. G. Gajdukova (Moskwa).

Stan realizacji projektu: zakończony!

III. Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentacyjnych (2019-2021)

Zadanie III.1

Przygotowanie monografii pt. „Ceramika z badań dawnych w Gródku (1952-55) na tle znalezisk z Polski i Rusi. Studium interdyscyplinarne”.

Stan realizacji zadania: zakończone!

Zadanie III.2

Przygotowanie monografii pt. „Czermno w świetle znalezisk z badań w latach 2010-2011. Chronologia, powiązania kulturowe, funkcja grodu”.

Stan realizacji zadania: zakończone!

Zadanie III.3

Upowszechnianie rezlutatów projektu poprzez organizację konferencji podsumowującej oraz prowadzenie strony www i profilu na facebooku, poświęconych „Grodom Czerwieńskim”.

Stan realizacji zadania: zakończone!

IV. Czermno, stan. 2: podgrodzie – osada – gród? Problem archeologiczny i konserwatorski. Badania weryfikacyjne (2022-2023)

W ramach projektu jest prowadzona odrębna strona www

Stan realizacji zadania: zakończone!

V. Początki sąsiedztwa. Chronologia absolutna zespołu osadniczego w Czermnie-Czerwieniu i formowanie się pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII w. (2022-2026)

Zadanie V.1

Stan. 1: Wschodnia (dolna) część wału grodu, fosa
Planowane są wykopaliska we wschodniej, dolnej części wału (15 m długości). Oczekuje się, że lokalizacja wykopu umożliwi zarejestrowanie pełnego profilu fortyfikacji (30-35 m), a także pomoże zidentyfikować rodzaj konstrukcji drewnianej użytej do rozbudowy wału i datę jej powstania.

Stan realizacji zadania: w trakcie!

Zadanie V.2

Stan. 2: wał ziemny ufortyfikowanej osady na pogrodziu
Na stanowisku 2 zaobserwowano również pozostałości wału ziemnego. Wykopaliska w tym miejscu umożliwią datowanie tych fortyfikacji, a także pomogą wyjaśnić związek między stanowiskami 1 i 2. Planowane jest wykopanie dwóch rowów o wymiarach 2×10 m na północ i południe od stanowiska.

Stan realizacji zadania: zakończone!

Zadanie V.3

Stan. 66: wał ziemny i rów poza gęsto zaludnioną strefą
Wał i rów znajdowały się około 1,5 km na południe od grodziska w Czermnie. Oba mają liniowy zarys i posiadają ponad 2 km długości. Wał zachował się do wysokości 0,3-0,5 m i ma szerokość podstawy 4-6 m. U jego południowego podnóża, na zewnątrz kompleksu osadniczego, znajduje się rów/fosa o głębokości ok. 1,2 m i szerokości 3-4 m. Średniowieczna data została zaproponowana na podstawie ceramiki wydobytej z wału i rowu, jednak nie został on poddany późniejszym badaniom. Planowany jest pojedynczy wykop aby odsłonić pełny przekrój przez wał i rów (2×5 m), a seria rdzeni wiertniczych zostanie zabezpieczona w celu określenia struktury wału i ewentualnego odtworzenia elementów jego konstrukcji.

Stan realizacji zadania: zakończone!

Zadanie V.4

Stan. 1: Pozostałości fosy z VII w. (?)
Rdzeń wiertniczy nr 29 pobrany w 2014 r, który został uzyskany około 30 m na wschód od grodziska, zidentyfikował obecność nienaturalnej depresji fosy lub rowu i udokumentował sekwencję wypełniska nienaruszoną do głębokości 1,3 m. Dwanaście dat C14 sugeruje, że rów został wykopany nie później niż w połowie VII wieku. Zdajemy sobie sprawę, że datowanie fosy na VII wiek jest dość „nieoczekiwane”, ale znajduje poparcie w całej serii dat C14. Mamy nadzieję zająć się tą kwestią, analizując rdzenie geologiczne dokumentujące strukturę jej wypełnienia i uzyskując próbki do badań radiowęglowych.

Stan realizacji zadania: w trakcie!

Zadanie V.5

Badania paleośrodowiskowe
Wyniki z rdzeni wiertniczych pobranych do tej pory w latach 2013-14 sugerują istnienie sieci osad w Czermnie, zajmującej izolowane fragmenty równiny zalewowej, otoczonej fosą i zmienionymi kanałami Huczwy i jej dopływów. „Wodny” charakter zespołu osadniczego jest istotny m.in. dla zrozumienia funkcji ośrodka handlowego w Czermnie. Planowane badania paleośrodowiskowe paleośrodowiskowe powinny rozstrzygnąć te kwestie.

Stan realizacji zadania: w trakcie!

Zadanie V.6

Konceptualizacja wyników badań
Pogranicze polsko-ruskie w X-XIII w. definiowały nie tylko podziały polityczne (Piastowie kontra Rurykowicze), ale także różnice religijne (łacina/prawosławie). Inne pogranicza również mają tak złożony charakter: w Hiszpanii, południowych Włoszech, w strefie kontaktu bizantyjsko-arabsko-tureckiego, na północnych Bałkanach na północnych Bałkanach i na granicy między Krzyżakami a Bałtami. Najważniejsze pytania dotyczą charakteru tych regionów, czy były one strefą konfliktu czy kohabitacji (w hiszpańskiej nauce Reconquista lub Convivencia), czy były „ziemią niczyją”, czy obszarem zamieszkałym, bardziej mostem niż barierą. Powiązane z tą dyskusją są wyniki
badań przeprowadzonych w Czermnie, a znaleziska wskazują, że ta strefa przygraniczna była również miejscem koegzystencji, a nie konfrontacji. W celu poszerzenia spojrzenia na rolę granic (także tych arabsko-bizantyjskich) zorganizowane zostaną dwie konferencje pt.
Strzec granicy czy handlować na granicy: granice bizantyjskiej i ich funkcja: 1). okrągły stół podczas Kongresu Studiów Bizantyjskich (Wenecja 2022) oraz 2). odrębna konferencja organizowana w 2025 r. (Rzeszów; niefinansowana przez NCN).

Stan realizacji zadania: w trakcie!